معرفی

مشخصات فردی

علی پالیزبان

نام - نام خانوادگی : علی   پالیزبان

پست الکترونیکی : a_palizban@azad.ac.ir , alipalizban110@gmail.com

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مدیریت صنعتی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه شهید بهشتی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مدیریت صنعتی- تحقیق در عملیات
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی (در حال تحصیل)
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

1. مسئول دفتر معاون آموزشی واحد تهران شمال

2. مدیر روابط عمومی واحد تهران جنوب

3. معاون مدیر کل  نقل و انتقالات سازمان مرکزی دانشگاه

4. مدیر کل امور دانشجویی واحد تهران جنوبعضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت

محل خدمت : اداره کل امور دانشجویی و دانشکده مدیریت

مرتبه علمی : مربی

سمت اجرایی در دانشگاه : مدیر کل امور دانشجویی

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1391/12/1

علی پالیزبان
علی پالیزبان

محل خدمت :
    اداره کل امور دانشجویی و دانشکده مدیریت
مرتبه علمی :
    مربی
^